Подкрепа за успех

Category: Проекти Published: Tuesday, 25 June 2019


 


 

 

   ІІ ОУ „Христо Ботев” град Гълъбово се регистрира

 

за участие в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. По този проект са предвидени 140 млн. лв. за повишаване на мотивацията за учене на децата и за преодоляване на образователни дефицити. 

Предвижда се всички училища в страната да се включат в проекта, като планират до 85 часа за дейности по интереси и до 75 часа за преодоляване на образователни дефицити. Всеки ученик ще може да се включи в до 3 дейности по интереси. 

Ръководството на нашето училище продължава да се допитва до учениците за желаните извънкласни дейности, а учителите ще идентифицират тези от тях, които имат нужда от допълнителна подкрепа. 

Чрез сайта на училището и страницата ни във фейсбук ще ви запознаем с възможностите, които предлагат вече сформираните групи по интереси.

 


 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ


 Биографични данни


„ Моята молитва“

 Религията на свободата

Творческа история


Паметници на Ботев


Анализ и коментар на езикови средства в

„Моята молитва“


 Слово за баща ми


Спомени на приятели на Ботев

Hits: 2449