Профил на купувача

Category: Профил на купувача
Published: Wednesday, 01 October 2014

Съгласно изисквания на Закона за обществените поръчки: "Възложителите са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност".

В този раздел II ОУ "Христо Ботев" ще публикува информация свързана с възлагането на обществени поръчки съгласно ЗОП.