Заповеди и училищна документация

Category: Обучение и възпитание
Published: Monday, 16 September 2019

 ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


ЗАПОВЕДИ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА


1.  Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране.

2.  Правилник за устройството и дейността на училището.

3.  Училищни учебни планове за учениците от: І "а" клас, І "б" клас, ІІ "а" клас, ІІ "б" клас, ІІІ "а" клас, ІІІ "б" клас, IV "а" клас, IV "б" клас, V "а" клас, V "б" клас, VІ "а" клас, VІ "б", VІІ "а" клас, VІІ "б" клас и учениците в индивидуална форма на обучение

4.  Форми на обучение

5.  Годишен план за дейността на училището

6.  Мерки за повишаване качеството на образованието

7.  Програма за превенция на ранното напускане на училище

8.  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

9.  Занимания по интереси

10.  Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

11.  Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО за учениците І - V класове и VІ - VІІ класове


 План за работа на училищния координационен  съвет

за справяне с тормоза в училище по изпълнение

на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“


Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за вътрешния трудов ред

Програма за здравословни и безопасни условия на труд

Правилник за пропускателния режим

Дневен режим за учебната 2019/2020 година

Етичен кодекс на училищната общност