Училищни документи*

Category: Обучение и възпитание
Published: Wednesday, 15 September 2021

 -> Eтичен кодекс на училищната общност

 -> Правилник за дейността на училището

 -> Училищни учебни планове за учениците от: І "а" клас, І "б" клас, ІІ "а" клас, ІІ "б" клас, ІІІ "а" клас, ІІІ "б" клас, IV "а" клас, IV "б" клас, V "а" клас, V "б" клас, VІ "а" клас, VІ "б" класVІІ "а" клас и VІІ "б" клас

 ->  Форми на обучение

 ->  Годишен план за дейността на училището

 ->  Мерки за повишаване качеството на образованието

 ->  Програма за превенция на ранното напускане на училище

 ->  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 ->  Дневно разписание на училището

->  Училищен план-прием

->  Декларация за работното време на директора

*Заличените данни са на основание член 4 от ОРЗД

 


 

 ИНСТРУКТАЖИ:

-> Инструктаж на медицинското лице във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

 -> Инструктаж на помощно-обслужващия персонал във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

-> Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

 -> Инструктаж на учителите във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

-> Инструктаж на педагогическите специалисти относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в образователната институция


 

-> Програма за здравословни и безопасни условия на труд

-> Правилник за пропускателния режим

-> Училищна програма за намаляване на отсъствията, за намаляване броя на учениците преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадналите от образователната система и недопускане на фиктивно записани ученици

-> Училищна програма за часовете, които не се водят от учители-специалисти по време на заместване на отсъстващ учител

-> Правила за разпределяне на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи

-> План за взаимодействие с родителите и факторите от социалната среда

-> Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на жалби, предложения и сигнали

->  Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

-> Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

-> Програма за превенция на наркотични зависимости

 

 

 

 

Заповеди и училищна документация

Category: Обучение и възпитание
Published: Monday, 14 September 2020

Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

 

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

 

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
30.01.2022 г. – 03.02.2022 г. вкл. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ - ОФИЦИАЛН ПРАЗНИЦИ

 

06.09.2021 г. – Ден на Съединението;
22.09.2021 г. – Ден на Независимостта на България;
01.11.2021 г. – Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения;
24.12.2021 г. – Бъдни вечер, 25 и 26 декември 2021 г. - Рождество Христово;

 

01.01.2022 г. – Нова година;
03.03.2022 г. – 3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник;
18.05.2022 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
06.05.2022 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2022 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

 

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО В VII КЛАС И НА ДИ ЗА СПК

 

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

 

02.02.2022 г. – I - XII клас

 

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

 

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
30.06.2022 г.
 – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
30.06.2022 г. – 
XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

 


НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Спортен календар за учебната 2021/2022година


1.  Стратегия за развитие на училището с приложени към нея План за действие и План за финансиране.

2.  Правилник за устройството и дейността на училището.

3.  Училищни учебни планове за учениците от: І "а" клас, І "б" клас, ІІ "а" клас, ІІ "б" клас, ІІІ "а" клас, ІІІ "б" клас, IV "а" клас, IV "б" клас, V "а" клас, V "б" клас, VІ "а" клас, VІ "б" класVІІ "а" клас и VІІ "б" клас.

4.  Форми на обучение

5.  Годишен план за дейността на училището

6.  Мерки за повишаване качеството на образованието

7.  Програма за превенция на ранното напускане на училище

8.  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

9.  Занимания по интереси

10.  Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

11.  Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО за учениците І - V класове и VІ - VІІ класове


 -> ПЛАН    и  -> ПРОГРАМА

за учебната 2020/2021 година в изпълнение на стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система


План за работа на училищния координационен  съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“


 Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

Програма за превенция на наркотични зависимости


Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на жалби, предложения и сигнали


Училищна програма за намаляване на отсъствията, за намаляване броя на учениците преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадналите от образователната система и недопускане на фиктивно записани ученици

Училищна програма за часовете, които не се водят от учители-специалисти по време на заместване на отсъстващ учител

Правила за разпределяне на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи

План за взаимодействие с родителите и факторите от социалната среда

 


Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за вътрешния трудов ред

Програма за здравословни и безопасни условия на труд

Правилник за пропускателния режим

Дневен режим за учебната 2020/2021 година

Етичен кодекс на училищната общност


 ИНСТРУКТАЖИ:

-> Инструктаж на медицинското лице във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

 -> Инструктаж на помощно-обслужващия персонал във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

-> Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

 -> Инструктаж на учителите във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

-> Инструктаж на педагогическите специалисти относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в образователната институция