Заповеди и училищна документация

Category: Обучение и възпитание
Published: Monday, 14 September 2020

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година


НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Спортен календар за учебната 2020/2021 година


1.  Стратегия за развитие на училището с приложени към нея План за действие и План за финансиране.

2.  Правилник за устройството и дейността на училището.

3.  Училищни учебни планове за учениците от: І "а" клас, І "б" клас, ІІ "а" клас, ІІ "б" клас, ІІІ "а" клас, ІІІ "б" клас, IV "а" клас, IV "б" клас, V "а" клас, V "б" клас, VІ "а" клас, VІ "б" класVІІ "а" клас и VІІ "б" клас.

4.  Форми на обучение

5.  Годишен план за дейността на училището

6.  Мерки за повишаване качеството на образованието

7.  Програма за превенция на ранното напускане на училище

8.  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

9.  Занимания по интереси

10.  Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

11.  Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО за учениците І - V класове и VІ - VІІ класове


 -> ПЛАН    и  -> ПРОГРАМА

за учебната 2020/2021 година в изпълнение на стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система


План за работа на училищния координационен  съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“


 Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

Програма за превенция на наркотични зависимости


Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на жалби, предложения и сигнали


Училищна програма за намаляване на отсъствията, за намаляване броя на учениците преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадналите от образователната система и недопускане на фиктивно записани ученици

Училищна програма за часовете, които не се водят от учители-специалисти по време на заместване на отсъстващ учител

Правила за разпределяне на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи

План за взаимодействие с родителите и факторите от социалната среда

 


Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Правилник за вътрешния трудов ред

Програма за здравословни и безопасни условия на труд

Правилник за пропускателния режим

Дневен режим за учебната 2020/2021 година

Етичен кодекс на училищната общност


 ИНСТРУКТАЖИ:

-> Инструктаж на медицинското лице във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

 -> Инструктаж на помощно-обслужващия персонал във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

-> Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

 -> Инструктаж на учителите във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

-> Инструктаж на педагогическите специалисти относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в образователната институция