Училищни документи*

Category: Обучение и възпитание
Published: Wednesday, 14 September 2022

 -> Eтичен кодекс на училищната общност


 -> Правилник за дейността на училището


 -> Училищни учебни планове за учениците от: І "а" клас, І "б" клас, ІІ "а" клас, ІІ "б" клас, ІІІ "а" клас, ІІІ "б" клас, IV "а" клас, IV "б" клас, V "а" клас, V "б" клас, VІ "а" клас, VІ "б" класVІІ "а" клас и VІІ "б" клас


 ->  Форми на обучение


 ->  Годишен план за дейността на училището


 ->  Мерки за повишаване качеството на образованието


 ->  Програма за превенция на ранното напускане на училище


 ->  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи


 ->  Дневно разписание на училището


->  План за квалификационната дейност през учебната 2022/2023 година


->  Декларация за работното време на директора


*Заличените данни са на основание член 4 от ОРЗД

 


 

 ИНСТРУКТАЖИ:

-> Инструктаж на медицинското лице във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

 -> Инструктаж на помощно-обслужващия персонал във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

-> Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

 -> Инструктаж на учителите във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

-> Инструктаж на педагогическите специалисти относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в образователната институция


 

-> Програма за здравословни и безопасни условия на труд

-> Правилник за пропускателния режим

-> Училищна програма за намаляване на отсъствията, за намаляване броя на учениците преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадналите от образователната система и недопускане на фиктивно записани ученици

-> Училищна програма за часовете, които не се водят от учители-специалисти по време на заместване на отсъстващ учител

-> Правила за разпределяне на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи

-> План за взаимодействие с родителите и факторите от социалната среда

-> Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на жалби, предложения и сигнали

->  Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

-> Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

-> Програма за превенция на наркотични зависимости