Седмични разписания и графици

Category: За учениците
Published: Tuesday, 04 February 2020

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 година  -> ТУК


ГРАФИК за провеждане на контролни работи в начален етап на основното образование -> ТУК

ГРАФИК за провеждане на контролните и класните работи в прогимназиален етап на основното образование -> ТУК

 ГРАФИК за провеждане на спортните дейности -> ТУК

ГРАФИК на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация  -> ТУК

ГРАФИК за провеждане на консултации с учениците от начален етап  -> ТУК

ГРАФИК за провеждане на консултации с учениците от прогимназиален етап  -> ТУК


КРИТЕРИИ за оценка на писмените работи по БЕЛ


СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА -> ТУК