БДП

Category: За учениците
Published: Wednesday, 29 September 2021

 Мили деца,
 спазвайте следните правила за безопасно движение на пътя:
 Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.
 Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.
 Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.
 Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.
 Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.
 Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.
 При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас човек да преминете с него.
 Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.
 Не играйте около спрели и паркирали автомобили.
 Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.
 Не излизайте внезапно на уличното платно.
 Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават вашата сигурност.
 Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично.
 Карайте велосипед на разрешените за това места.
 Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.
 Когато управлявате вашия велосипед трябва да знаете, че е опасно да се движите успоредно с друг велосипедист и близо до моторно превозно средство и да се държите за него. Движете се плътно в дясно на платното за движение и подавайте сигнал с ръка преди да завиете или спрете.
  Вслушвайте се в съветите на вашите родители и учители, когато ви разясняват основните правила за движение по пътя.
 Те най-много от всички желаят да опазят вашия живот и здраве!

 Училищна комисия по БДП
    1. Венцислав Димитров Иванов – председател
    2. Нела Тенева Владимирова                 – член
    3. Красимира Петкова Донева                – член
      Набелязани мерки за ограничаване и намаляване на последствията от пътнотранспортни произшествия с участия на деца :
      1.  Да се проведе беседа от униформен служител от сектор “Пътна полиция” в началото на учебната година и да се обсъдят въпроси, свързани с личната и пътна безопасност с цел опазване  здравето и живота на децата и учениците и другите участници в движението.
 2.  Да вземем участие в общинската ученическа викторина “Да запазим децата на пътя”.
 3.  С учениците от V-­VII клас преподавателите в последния час да провеждат ежедневно ” 5-минутка” ­ краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата ;
 4.  В началото на всеки учебен срок класните ръководители да разяснят на учениците  ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата;
 5.  Да се организира    изнесено обучения по БДП  извън училище  на полигона в града и среща с униформен служител;
 6.  Осигуряване  на  безопасен и сигурен междуселищен превоз на ученици с  възрастни придружители.

Набелязани мерки в рубриката по БДП:
  На родителски срещи в рамките на не по-малко от 10 минути, да се информират родителите по БДП и да се предприемат мерки, които са свързани с рисковото поведение на пътя, лична безопасност и опазване на здравето и живота на децата;
 Провеждане на инструктажи  по БДП – пет минутки в края на последния час за деня;
 В годишния план за часа на класа да се включат часове по БДП;
   Да се проведе беседа от униформен служител от сектор “Пътна полиция” в началото на учебната година и да се обсъдят въпроси, свързани с личната и пътна безопасност с цел опазване  здравето и живота на децата и учениците и другите участници в движението;
 Да вземем участие в общинската ученическа викторина “Да запазим децата на пътя”;
 Осигуряване  на  безопасен и сигурен междуселищен превоз на ученици с  възрастни придружители;
 Класните ръководители да разяснят на учениците  ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост, както и употреба на защитни средства при движение по пътищата.

 

->ПЛАН - ПРОГРАМА

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА<-


 

->ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА<-МАТЕРИАЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В САЙТА НА МОН

 

 

->Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата (публ. 10.12.2019 г.)

 ->Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) съгласно приложенията:

->Програма за обучение по БДП за трета група в детската градина

 ->Програма за обучение по БДП за четвърта група в детската градина

 ->Програма за обучение по БДП за I клас

 ->Програма за обучение по БДП за II клас

 ->Програма за обучение по БДП за III клас

 ->Програма за обучение по БДП за IV клас

 ->Програма за обучение по БДП за V клас

 ->Програма за обучение по БДП за VI клас

 ->Програма за обучение по БДП за VII клас

 

Седмични разписания и графици

Category: За учениците
Published: Tuesday, 04 February 2020

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 година  -> ТУК


НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
30.01.2022 г. – 03.02.2022 г. вкл. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

 НЕУЧЕБНИ ДНИ - ОФИЦИАЛН ПРАЗНИЦИ

 06.09.2021 г. – Ден на Съединението;
22.09.2021 г. – Ден на Независимостта на България;
01.11.2021 г. – Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения;
24.12.2021 г. – Бъдни вечер, 25 и 26 декември 2021 г. - Рождество Христово;

 01.01.2022 г. – Нова година;
03.03.2022 г. – 3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник;
18.05.2022 г. – Ден на труда и на международната работническа солидарност;
06.05.2022 г. – Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
24.05.2022 г. – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност;

 ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО В VII КЛАС И НА ДИ ЗА СПК

 18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

 02.02.2022 г. – I - XII клас

 КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

 12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
30.06.2022 г.
 – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
30.06.2022 г. – 
XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)


 

ГРАФИК за провеждане на контролни работи в начален етап на основното образование -> ТУК

ГРАФИК за провеждане на контролните и класните работи в прогимназиален етап на основното образование -> ТУК

 ГРАФИК за провеждане на спортните дейности -> ТУК

ГРАФИК на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация  -> ТУК

ГРАФИК за провеждане на консултации с учениците от начален етап  -> ТУК

ГРАФИК за провеждане на консултации с учениците от прогимназиален етап  -> ТУК


КРИТЕРИИ за оценка на писмените работи по БЕЛ


СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА -> ТУК