БДП

Category: За учениците
Published: Monday, 29 March 2021

->ПЛАН - ПРОГРАМА

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА<-


 

->ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БДП ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА<-МАТЕРИАЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В САЙТА НА МОН

 

 

->Най-добри практики в безопасността на движението по пътищата (публ. 10.12.2019 г.)

 ->Заповед № РД09-2684/20.09.2018 г. за утвърждаване на програми за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) съгласно приложенията:

->Програма за обучение по БДП за трета група в детската градина

 ->Програма за обучение по БДП за четвърта група в детската градина

 ->Програма за обучение по БДП за I клас

 ->Програма за обучение по БДП за II клас

 ->Програма за обучение по БДП за III клас

 ->Програма за обучение по БДП за IV клас

 ->Програма за обучение по БДП за V клас

 ->Програма за обучение по БДП за VI клас

 ->Програма за обучение по БДП за VII клас

 

Седмични разписания и графици

Category: За учениците
Published: Tuesday, 04 February 2020

 СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 година  -> ТУК


ГРАФИК за провеждане на контролни работи в начален етап на основното образование -> ТУК

ГРАФИК за провеждане на контролните и класните работи в прогимназиален етап на основното образование -> ТУК

 ГРАФИК за провеждане на спортните дейности -> ТУК

ГРАФИК на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация  -> ТУК

ГРАФИК за провеждане на консултации с учениците от начален етап  -> ТУК

ГРАФИК за провеждане на консултации с учениците от прогимназиален етап  -> ТУК


КРИТЕРИИ за оценка на писмените работи по БЕЛ


СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА -> ТУК