Заповеди и училищна документация

Category: Обучение и възпитание Published: Thursday, 14 September 2023

Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година

 


 -> Стратегия за развитие на училището за периода 2020 - 2025 година

 


 

-> Eтичен кодекс на училищната общност

 


 

-> Правилник за дейността на училището

 


 

 -> Заповеди за утвърждаване на училищнит учебни планове

 

-> Училищни учебни планове за учениците от: І "а" клас, І "б" клас, ІІ "а" клас, ІІ "б" клас, ІII "а" клас, ІII "б" клас, IV "а" клас, V "а" клас, V "б" клас, VІ "а" класVI "б" класVII "а" клас

 


 

 ->  Форми на обучение

 


 

 ->  Годишен план за дейността на училището

 


 

->  Училищен план-прием

 


 

 ->  Мерки за повишаване качеството на образованието

 


 

 ->  Програма за превенция на ранното напускане на училище

 


 

 ->  Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 


 

 ->  Дневно разписание на училището

 


 

->  План за квалификационната дейност през учебната 2023/2024 година

 

->  Правила за организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалиикация през учебната 2023/2024 година

 


 

->  Декларация за работното време на директора

 


 

*Заличените данни са на основание член 4 от ОРЗД

 

 

 

 

 


 

 

 

 ИНСТРУКТАЖИ:

 

-> Инструктаж на медицинското лице във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

 

 -> Инструктаж на помощно-обслужващия персонал във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

 

-> Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

 

 -> Инструктаж на учителите във връзка с организирането и провеждането на работния процес в условията на пандемия от COVID-19

 

-> Инструктаж на педагогическите специалисти относно задължително консултиране и начин на взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в образователната институция

 


 

 

 

-> Програма за здравословни и безопасни условия на труд

 

-> Правилник за пропускателния режим

 

-> Училищна програма за намаляване на отсъствията, за намаляване броя на учениците преждевременно напуснали училище и за реинтегриране на отпадналите от образователната система и недопускане на фиктивно записани ученици

 

-> Училищна програма за часовете, които не се водят от учители-специалисти по време на заместване на отсъстващ учител

 

-> Правила за разпределяне на средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи

 

-> План за взаимодействие с родителите и факторите от социалната среда

 

-> Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на жалби, предложения и сигнали

 

->  Система за взаимодействие между учители, ученици, родители и медицински лица

 

-> Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

 

-> Програма за превенция на наркотични зависимости

 

 

 

 

 

 

 

 

Hits: 2641