ІІ ОУ "Христо Ботев" град Гълъбово

Category: Uncategorised
Published: Friday, 06 August 2021

->НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА<-

 ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

    
Уважаеми родители на първокласници, записани за първи път в първи клас
Информираме Ви, че имате право на еднократна помощ от 300, 00 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от доходите Ви при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейство на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.
            Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите които, дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП)не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

 

  • Удостоверение, че детето е записано в първи клас в общинско училище /издава се от училището/;
  • Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври 2021г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.
Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронната услуга 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас е достъпна през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“ на адрес: https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт, на Национална агенция за приходите, стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.
При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата  можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Жечка Михова,
Директор на 2 ОУ „Христо Ботев“
гр. Гълъбово

 


 

                                         ->ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА<-


 

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА


 

ВАЖНО!

С цел оказване на подкрепа на родителите и педагогическите специалисти, публикуваме:

 

->ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА<-

->КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ, РАЗРАБОТЕН ОТ АСОЦИАЦИЯ "РОДИТЕЛИ"<-


->ПРАВИЛА

НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕ<-


 

 ->ПЛАН

ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА<-


 -> Дистанционно обучение: РЕСУРСИ <-


 

 ->Достъп до информация                   ->Aдминистративни услуги


 


 

БРОЙ 1  БРОЙ 2  БРОЙ 3   БРОЙ 4   БРОЙ 5   БРОЙ 6   БРОЙ 7   БРОЙ 8  БРОЙ 9  БРОЙ 10  БРОЙ 11  БРОЙ 12  БРОЙ 13  БРОЙ 14  БРОЙ 15 

БРОЙ 16  БРОЙ 17  БРОЙ 18  БРОЙ 19  БРОЙ 20 БРОЙ 21  БРОЙ 22  БРОЙ 23  БРОЙ 24  БРОЙ 25  БРОЙ 26  БРОЙ 27  БРОЙ 28   БРОЙ 29   БРОЙ 30 

БРОЙ 31 БРОЙ 32 БРОЙ 33  БРОЙ 34  БРОЙ 35  БРОЙ 36  БРОЙ 37  БРОЙ 38  БРОЙ 39  БРОЙ 40  БРОЙ 41   БРОЙ 42   БРОЙ 43  БРОЙ 44  БРОЙ 45  БРОЙ 46  БРОЙ 47  БРОЙ 48 БРОЙ 49  БРОЙ 50  БРОЙ 51  БРОЙ 52  БРОЙ 53   БРОЙ 54   БРОЙ 55   БРОЙ 56    БРОЙ 57   БРОЙ 58  БРОЙ 59   БРОЙ 60    БРОЙ 61   БРОЙ 62

Съобщение

Category: Uncategorised
Published: Monday, 16 June 2014

На всички ученици, желаем весела лятна ваканция,

пълна с много радост и  незабравими преживявания!