ІІ ОУ "Христо Ботев" град Гълъбово

Category: Uncategorised
Published: Tuesday, 26 March 2024


УЧИЛИЩЕН  ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

-> График на дейностите

-> Заповед № 446 от 25.03.2024 година относно определяне на училищния план-прием


 

ПОВОД ЗА РАДОСТ И ГОРДОСТ

Състезателният сезон по шинкиокушинкай за 2023 година приключи. Национален шампион и носител на Национална купа по шинкиокушинкай, в категория 55 кг, е нашият ученик Михаил-Габриел Кърджилов от VI „б“ клас. Състезанието, при голяма конкуренция, се проведе в  спортната зала на ПУ „Паисий Хилендарски“  гр. Пловдив на 18 и 19 ноември 2023 г. 

 


-> УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ< -


             


->НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА<-

ВАЖНО!

С цел оказване на подкрепа на родителите и педагогическите специалисти, публикуваме:

 

->ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНАТА МРЕЖА<-

->КРАТЪК НАРЪЧНИК ЗА РОДИТЕЛИ, РАЗРАБОТЕН ОТ АСОЦИАЦИЯ "РОДИТЕЛИ"<-


->ПРАВИЛА

НА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕ<-


 -> Дистанционно обучение: РЕСУРСИ <-


 ->Достъп до информация                   ->Aдминистративни услуги


 


 

БРОЙ 1  БРОЙ 2  БРОЙ 3   БРОЙ 4   БРОЙ 5   БРОЙ 6   БРОЙ 7   БРОЙ 8  БРОЙ 9  БРОЙ 10  БРОЙ 11  БРОЙ 12  БРОЙ 13  БРОЙ 14  БРОЙ 15 

БРОЙ 16  БРОЙ 17  БРОЙ 18  БРОЙ 19  БРОЙ 20 БРОЙ 21  БРОЙ 22  БРОЙ 23  БРОЙ 24  БРОЙ 25  БРОЙ 26  БРОЙ 27  БРОЙ 28   БРОЙ 29   БРОЙ 30 

БРОЙ 31 БРОЙ 32 БРОЙ 33  БРОЙ 34  БРОЙ 35  БРОЙ 36  БРОЙ 37  БРОЙ 38  БРОЙ 39  БРОЙ 40  БРОЙ 41   БРОЙ 42   БРОЙ 43  БРОЙ 44  БРОЙ 45  БРОЙ 46  БРОЙ 47  БРОЙ 48 БРОЙ 49  БРОЙ 50  БРОЙ 51  БРОЙ 52  БРОЙ 53   БРОЙ 54   БРОЙ 55   БРОЙ 56    БРОЙ 57   БРОЙ 58  БРОЙ 59   БРОЙ 60    БРОЙ 61   БРОЙ 62   БРОЙ 63    БРОЙ 64   БРОЙ 65   БРОЙ 66   БРОЙ 67   БЛОЙ 68   БРОЙ 69  БРОЙ 70   БРОЙ 71   БРОЙ 72  БРОЙ 73  БРОЙ 74   БРОЙ 75   БРОЙ 76  БРОЙ 77    БРОЙ 78   БРОЙ 79   БРОЙ 80   БРОЙ 81  БРОЙ 82  БРОЙ 83   БРОЙ 84   БРОЙ 85  БРОЙ 86   БРОЙ 87   БРОЙ 88   БРОЙ 89

Въпроси и отговори

Category: Uncategorised
Published: Thursday, 18 November 2021

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 

 Въпрос: Искам да продължа образованието си в самостоятелна форма на обучение, но не знам какви ограничения съществуват?

 Отговор: Всеки има право на образование и може да повишава образованието и квалификацията си чрез учене през целия живот. В самостоятелна форма на обучение могат да се обучават лица, навършили 16 годишна възраст. ученици по здравословни причини – след представяне на медицински документ, издаден от компетентния за това орган, ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, ученици с изявени дарби – след решение на педагогическия съвет на училището.


  Въпрос: Как мога да се запиша в самостоятелна форма на обучение?

 Отговор: За записване в самостоятелна форма на обучение се подава заявление (по образец) до директора на училището преди началото на учебната година. Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището.


 Въпрос: Какви документи са необходими за записване в самостоятелна форма на обучение?

 Отговор:

 За начален и прогимназиален етап:

 - Удостоверение за последния завършен клас – оригинал.

 - ако лицето не е посещавало никога училище се попълва декларация за това.

 За гимназиален етап:

 - Свидетелство за завършено основно образование – копие и оригинал за сверяване – за записване в първия от класовете на гимназиален етап;

 - Удостоверение за последния завършен клас – оригинал. За записване в гимназиален етап е необходим и училищен учебен план, по който лицето се е обучавало, преди да прекъсне обучението си. При различия в учебния план се полагат  приравнителни изпити.


Въпрос: Мога ли да придобия основно образование?

 Отговор: Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас включително в два етапа, както следва:

 1. начален - от I до IV клас включително, и

 2. прогимназиален - от V до VII клас включително.


 Въпрос: Мога ли за завърша два класа за една учебна година?

 Отговор: За лицата, навършили 16 годишна възраст и записани в самостоятелна форма на обучение се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване.  Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.


 Въпрос: Как се осъществява самостоятелната форма на обучение?

Отговор: Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. Изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул се полагат присъствено в училище от учениците, обучавани в самостоятелна форма на обучение. Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за съответния вид подготовка.


 Въпрос: Кога се провеждат изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение?

Отговор: изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в 3 сесии – една редовна и две поправителни, съгласно Правилника за дейността на училището.


 Въпрос: По какъв учебен план ще се обучавам?

Отговор: При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма на обучение.


 Въпрос: Ако повтарям учебната година ще се явявам ли на изпити по всички предмети?

Отговор: Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка "слаб (2)".


ВЪПРОСИ НА КОИТО НЕ НАМИРАТЕ ОТГОВОР, МОЖЕ ДА ЗАДАДЕТЕ НА e-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ред и условия

Category: Uncategorised
Published: Thursday, 18 November 2021

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ПОСЕЩАВАЛИ УЧИЛИЩЕ ИЛИ СА ПРЕКЪСНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ ПРЕЗ МИНАЛИ ГОДИНИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

 

1. В самостоятелна форма може да се обучават лица, навършили 16 години.

 

2. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

 

3. При самостоятелна форма на обучение се прилага утвърден училищен учебен план за дневна форма на обучение.

 

4. Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и от ученика, който се подготвя самостоятелно за тях.

 

5. За записване в самостоятелна форма на обучение се подава  заявление (по образец) до директора на училището преди началото на учебната година.

 

6. Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището.

 

7. Към заявлението за записване се прилагат следните документи:

 

За начален и прогимназиален етап:

 

- Удостоверение за последния завършен клас – оригинал.

 

- ако лицето не е посещавало никога училище се попълва декларация за това.

 

За гимназиален етап:

 

- Свидетелство за завършено основно образование – копие и оригинал за сверяване – за записване в първия от класовете на гимназиален етап;

 

- Удостоверение за последния завършен клас – оригинал. За записване в гимназиален етап е необходим и училищен учебен план, по който лицето се е обучавало, преди да прекъсне обучението си. При различия в учебния план се полагат  приравнителни изпити.

 

8. При подаване на заявлението се представя и документ за самоличност (лична карта).

 

9. За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на училището издава заповед.

 

10. Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището.

 

11. За лицата навършили 16 години се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. 

ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ И ПОПЪЛНИТЕ ОТ  -->ТУК<--

Съобщение

Category: Uncategorised
Published: Monday, 16 June 2014

На всички ученици, желаем весела лятна ваканция,

пълна с много радост и  незабравими преживявания!