Ред и условия

Category: Uncategorised Published: Thursday, 18 November 2021

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ПОСЕЩАВАЛИ УЧИЛИЩЕ ИЛИ СА ПРЕКЪСНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО СИ ПРЕЗ МИНАЛИ ГОДИНИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

 

1. В самостоятелна форма може да се обучават лица, навършили 16 години.

 

2. Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.

 

3. При самостоятелна форма на обучение се прилага утвърден училищен учебен план за дневна форма на обучение.

 

4. Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и от ученика, който се подготвя самостоятелно за тях.

 

5. За записване в самостоятелна форма на обучение се подава  заявление (по образец) до директора на училището преди началото на учебната година.

 

6. Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището.

 

7. Към заявлението за записване се прилагат следните документи:

 

За начален и прогимназиален етап:

 

- Удостоверение за последния завършен клас – оригинал.

 

- ако лицето не е посещавало никога училище се попълва декларация за това.

 

За гимназиален етап:

 

- Свидетелство за завършено основно образование – копие и оригинал за сверяване – за записване в първия от класовете на гимназиален етап;

 

- Удостоверение за последния завършен клас – оригинал. За записване в гимназиален етап е необходим и училищен учебен план, по който лицето се е обучавало, преди да прекъсне обучението си. При различия в учебния план се полагат  приравнителни изпити.

 

8. При подаване на заявлението се представя и документ за самоличност (лична карта).

 

9. За записване на ученика в самостоятелна форма на обучение директорът на училището издава заповед.

 

10. Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището.

 

11. За лицата навършили 16 години се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. 

ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ И ПОПЪЛНИТЕ ОТ  -->ТУК<--

Hits: 1599